Algemene voorwaarden


Artikel 1.  Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen Variant Facility Service B.V., of Variant Schoonmaak Service B.V. en alle daaraan gelieerde vennootschappen en werkmaatschappijen, hierna: ‘Variant’ en u, onze klant.
   
 2. Wij handelen ook onder de naam Variant Glaswas Service; Variant Speciaal Reiniging; Variant Schoonmaak Service; Hart Cleaning Service; Dukaat facilitair. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Variant, worden deze namen ook bedoeld.
   
 3. Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig is, dan blijven de overige bepalingen wel bestaan.
   
 4. De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze niet gelijk zijn aan de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2.  Wanneer is er een overeenkomst?

 1. Wanneer u interesse heeft in de dienstverlening van Variant kunt u een offerte aanvragen.
   
 2. Alle aanbiedingen van Variant zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld.
   
 3. Aan de hand van uw gegevens stelt Variant een offerte op. Het aanbod in deze offerte is 14 dagen geldig.
   
 4. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u akkoord gaat met de offerte of door (begin van) de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden door Variant.
   
 5. Als een opdracht wordt gegeven namens twee of meer opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden.

 

Artikel 3.  Hoe gaat de uitvoering van werkzaamheden in zijn werk?

 1. Nadat u akkoord gaat met de offerte worden de werkzaamheden uitgevoerd.
   
 2. (Op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen.
   
 3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat kleine afwijkingen in de werkzaamheden noodzakelijk, wenselijk of mogelijk zijn, kan Variant, zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Voorgaande is echter uitsluitend toegestaan, indien aldus gewijzigde werkzaamheden tenminste en vergelijkbare kwaliteit garanderen en de afwijkingen aan u worden medegedeeld.
   
 4. Tenzij anders overeengekomen, worden de werkzaamheden uitsluitend uitgevoerd op werkdagen – niet zijnde religieuze, lokale of nationale feestdagen – van maandag tot en met vrijdag. Op feestdagen vervallen de werkzaamheden. Dit betekent dat werkzaamheden niet worden gecrediteerd of ingehaald op andere dagen wanneer sprake is van een feestdag. Bepaalde diensten of werkzaamheden kunnen eventueel buiten reguliere werktijden worden verricht. Indien plotseling intredende bijzondere omstandigheden het noodzakelijk maken dan kan in overleg hiervan worden afgeweken.
   
 5. Variant kan de uitvoering van de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door een onderaannemer laten verrichten. Variant blijft aanspreekpunt voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 4.  Wat zijn uw verplichtingen?

 1. U dient ervoor te zorgen dat:
  a. Variant op de vooraf bekendgemaakte (werk)tijden toegang krijgt tot de plaats van de werkzaamheden en de plaats(en) en toegang voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsmaatregelen;
  b. Eventuele werkzaamheden door derden zijn beëindigd voordat Variant met haar werkzaamheden begint. Als dit niet mogelijk is zorgt u ervoor dat de coördinatie ter plekke effectief wordt uitgevoerd;
  c. U Variant tijdig, in ieder geval 24 voor het afgesproken tijdstip, waarschuwt als de werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kunnen worden verricht;
  d. Voldoende gelegenheid is voor aanvoer, opslag en/of aanvoer van materialen en hulpmiddelen;
  e. Voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval;
  f. De plaats(en) van werkzaamheden vrij zijn van overtollige materialen e.d.;
  g. Variant kosteloos kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie zoals elektriciteit, gas en water;
  h. Opslagplaatsen van materialen en hulpmiddelen van Variant zodanig zijn dat beschadiging of ontvreemding in welke vorm dan ook niet kan plaatsvinden;
  i. Variant kosteloos gebruik kan maken van redelijke voorzieningen.
   
 2. Als u niet aan bovenstaande verplichtingen voldoet wordt er een nieuwe datum vastgelegd en/of worden er extra kosten in rekening gebracht.
   
 3. Indien de werkzaamheden niet naar uw tevredenheid worden uitgevoerd, stelt u Variant hiervan direct op de hoogte. De werkzaamheden worden eventueel gezamenlijk gecontroleerd, waarna in overleg naar een oplossing wordt gezocht.
   
 4. Indien Variant van mening is dat de klacht ongegrond is, wijst zij een erkend keuringsinstituut aan dat tot controle van de uitgevoerde werkzaamheden zal overgaan. De beslissing van het keuringsinstituut is bindend. Indien het keuringsinstituut vaststelt dat de werkzaamheden conform hetgeen overeengekomen zijn verricht, komen de kosten van de keuring voor uw rekening.

 

Artikel 5.  Hoe betaalt u voor de diensten van Variant?

 1. U betaalt de factuur binnen 30 dagen.
   
 2. Betaalt u niet, dan bent u vanaf de vervaldatum van de factuur rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De incassokosten bedragen voor professionele partijen in ieder geval 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00 en de contractuele rente bedraagt 1,5% per maand.
   
 3. Variant mag uw betalingsvoorwaarden wijzigen wanneer uw financiële positie of betalingsgedrag hiertoe aanleiding geeft.
   
 4. Zolang u niet betaalt, is Variant bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten.
   
 5. Heeft u een bezwaar tegen de factuur? Dan laat u dit binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Variant weten onder de vermelding van de reden. Doet u dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend.
   
 6. Een klacht schort uw betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 6.  Wat zijn kostenverhogende omstandigheden?

 1. De hoogte van de kosten kunnen worden beïnvloed wanneer partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze en/of omvang. Er is in dat geval sprake van meerwerk.
   
 2. Variant heeft recht op een vergoeding als sprake is van prijsontwikkelingen. Denk hierbij aan een wijziging in belastingen, inkoopprijzen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen of andere omstandigheden die een kostenverhoging voor Variant met zich meebrengen.

 

Artikel 7.  In welke gevallen wordt de overeenkomst opgeschort of eindigt de overeenkomst?

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
   
 2. De overeenkomst kan schriftelijk door beide partijen worden beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
   
 3. Als een van de volgende omstandigheden zich voordoet, verkeert u direct in verzuim: faillissement of (voorlopige) surseance van betaling, homologatie van een onderhands akkoord, onder curatele stelling of schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf of overlijden.
   
 4. Variant mag de overeenkomst in dat geval direct, zonder dit aan u te laten weten, opschorten of (gedeeltelijk) ontbinden.

 

Artikel 8.  Wanneer is er sprake van overmacht en welke gevolgen heeft dit?

 1. Overmacht is bijvoorbeeld oorlog, terrorisme, burgeroorlog, oproer, (overheidsmaatregelen wegens) epidemie of pandemie, slechte weersomstandigheden, transportmoeilijkheden, arbeidsongeschiktheid en andere ernstige storingen in het bedrijf van Variant.
   
 2. In geval van overmacht, kan Variant de uitvoering van de overeenkomst opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ontbinden. Variant is aan u dan geen schadevergoeding verschuldigd
   
 3. Duurt de overmacht ten hoogste drie aaneengesloten maanden, dan geeft dat geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.
   
 4. Duurt de overmacht langer dan drie aaneengesloten maanden, dan kunt u in overleg met Variant over de totaalprijs die zal gelden over de resterende overmacht periode.
   
 5. Variant is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van overmacht aan de zijde van Variant of haar onderaannemer(s).

 

Artikel 9.  Intellectuele eigendomsrechten

 1. De bij de aanbieding aanwezige door Variant vervaardigde documenten zijn zo nauwkeurig mogelijk opgesteld, doch zijn niet bindend en blijven het intellectuele eigendom van Variant. Deze documenten mogen niet zonder schriftelijke toestemming gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.
   
 2. Variant behoudt de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, etc.

 

Artikel 10.  Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens

 1. Partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij ontvangen geheim te houden. Dit geldt ook voor ingeschakelde derden.
   
 2. Om de overeenkomst met u uit te voeren verwerkt Variant uw persoonsgegevens. Variant verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de AVG.
   
 3. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
   
 4. Variant neemt zoveel mogelijk maatregelen om de persoonsgegevens technisch en organisatorisch te beveiligen.
   
 5. Wanneer u een beroep wil doen op één van de rechten die u op basis van de AVG heeft, dan kan dit verzoek schriftelijk ingediend worden via e-mailadres.

 

Artikel 11.  Wie is waarvoor aansprakelijk?

 1. De aansprakelijkheid van Variant uit welke rechtsgrond dan ook is steeds beperkt tot het bedrag waarop de door Variant gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
   
 2. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van deze verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit welke rechtsgrond dan ook beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht exclusief omzetbelasting, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
   
 3. De beperkingen uit bovenstaande leden gelden niet, indien sprake is van schade die is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid.
   
 4. Gevolgschade zoals bedrijfs- en/of stagnatieschade, omzet- en/of winstderving, productieverlies of waardevermindering van producten is van vergoeding uitgesloten.
   
 5. U vrijwaart Variant voor aanspraken van derden.
   
 6. Indien Variant gedurende de uitvoering van de werkzaamheden materialen, gereedschappen, machines e.d. bij u heeft opgeslagen, bent u aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan deze zaken.
   
 7. Elke aansprakelijkheid van Variant vervalt wanneer u zonder instemming van Variant schade heeft laten herstellen of wanneer u zelf werkzaamheden heeft verricht of heeft laten verrichten door derden waardoor de eventuele gebrekkige prestatie van Variant niet meer identificeerbaar is.
   
 8. Indien brandwerend glas gereinigd dient te worden voor de schoonmaakoplevering, verstrekt u deze informatie vooraf. Doet u dit niet, dan is Variant niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het glas.
   
 9. Iedere aansprakelijkheid van Variant vervalt wanneer u niet binnen één jaar nadat de aanleiding hiervoor ontstaat een beroep doet op de tekortkoming.
   
 10. Variant is niet aansprakelijk voor het niet tijdig uitvoeren van de werkzaamheden, wanneer sprake is van onvolledige informatie, medewerking of andere omstandigheden die voor rekening of risico van u zijn.

 

Artikel 12.  Personeel

 1. Het is u niet toegestaan om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van personeel van Variant respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen Variant en u en gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging daarvan, personeel van Variant in dienst te nemen of op andere wijze direct of indirect in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van u.
   
 2. Het is u niet toegestaan om tijdens de looptijd van de overeenkomst en gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging van de overeenkomst met Variant, een overeenkomst tot het verrichten van diensten aan te gaan met de onderaannemer die in opdracht van Variant diensten of werkzaamheden verrichten ten behoeve van u.
   
 3. Indien u zonder schriftelijke toestemming van Variant een arbeidsverhouding aangaat of een overeenkomst afsluit tot het verrichten van de diensten met de in lid a van dit artikel genoemde werknemers of de in lid b genoemde onderaannemers, verbeurt u aan Variant een direct opeisbare boete € 450,- excl. btw. per arbeidsverhouding of dienstverleningsovereenkomst per dag of gedeelte van een dag, zo lang een zodanige verhouding of overeenkomst geduurd heeft respectievelijk nog voortduurt.

 

Artikel 13.  Wijziging van deze voorwaarden

 1. Variant kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen. Wijzigingen gelden na schriftelijke mededeling ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten.

 

Artikel 14.  Klachten en geschillen

 1. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs dat u ons dit laat weten zodat wij in alle redelijkheid een oplossing kunnen vinden.
   
 2. Als we er niet uitkomen, is naar keuze van Variant de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en bedrijfsdienstebranche dan wel de rechtbank in de plaats waar Variant statutair gevestigd is bevoegd.

 

Artikel 15.  Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten, deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing.